Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen
Forside Om os Vedtægter

Vedtægter for Østersø NGO Netværk, Danmark

Email Udskriv

§ 1 Navn og grundlag

Stk. 1. Østersø NGO netværk, Danmark, er et netværk mellem danske NGO'er fra alle sektorer, der arbejder aktivt med en styrkelse af civilsamfundet generelt og civilsamfundets involvering i politiske beslutningsprocesser specifikt.

§ 2 Formål

Stk. 1. Formålet med netværket er:

 • at fungere som et fælles forum for danske foreninger og institutioner fra alle sektorer, der er interesseret i at fremme samarbejdet imellem civilsamfundsorganisationer i Østersøregionen med henblik på i samarbejde med statslige og internationale organisationer i Østersøregionen

 • at fremme en økonomisk, miljømæssig, kulturel, social, demokratisk og sikkerhedsmæssig bæredygtig udvikling på basis af de internationalt anerkendte menneskerettigheder gennem en styrkelse af civilsamfundet og dets involvering i de politiske beslutningsprocesser.

Stk. 2. Netværkets arbejde bygger på intentionerne i Copenhagen Declaration tiltrådt af mere end 60 folkelige organisationer (NGO er) fra hele regionen under en konference i København den 24. - 25. marts 2001.

Stk. 3. Østersø NGO netværk, Danmark, er åben for alle danske foreninger og institutioner med interesse i at fremme netværkets formål. Nye organisationer kan optages efter godkendelse fra Koordinationsgruppen og med efterfølgende endelig godkendelse på årsmødet i begyndelsen af foreningsåret. Foreningerne udpeger en kontaktperson og betaler selv deres egen deltagelse i aktiviteterne.

§ 3 Aktiviteter

Stk. 1. Under henvisning til Copenhagen Declaration, 2001 og efterfølgende CBSS NGO Fora har Østersø NGO netværk, Danmark, blandt sine opgaver følgende aktiviteter, at:

 • tilskynde det danske Udenrigsministerium til, at Danmark spiller en aktiv rolle i forhold til opnåelse af netværkets formål, bl.a. gennem den danske deltagelse i Østersørådet og i EU's strategier i regionen,

 • støtte afholdelse af en årlig CBSS-NGO konference i forbindelse med Ministerrådsmødet under Østersørådet,

 • støtte opretholdelsen af tilsvarende parallelle NGO-netværk i de andre lande i Østersøregionen,

 • understøtte udviklingen af mellemfolkelig forståelse og interkulturelle aktiviteter, herunder formidling vedrørende civilsamfundsaspekter i Østersøregionen til den danske offentlighed

 • sikre involvering af civilsamfundet i regionale politiske fora samt andre internationale tiltag med relevans for regionen, specielt EU's Northern Dimension

 • arbejde for bedre mulighed for statslig og EU-finansiering af NGO ers aktiviteter, herunder aktiviteter relateret til samarbejdet i Østersøregionen.

§ 4 Års- og medlemsmøder

Stk.1. Den øverste myndighed for Østersø NGO-netværk, Danmark, er årsmødet.

Stk. 2. Årsmødet afholdes i første kvartal af kalenderåret, og forslag der ønskes behandlet fremsendes til koordinatoren senest den 15. januar.

Stk. 3. Koordinationsgruppen indkalder til årsmødet og til øvrige medlemsmøder. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Stk. 4. Årsmødet er åbent for medlemmer af medlemsorganisationer. Ved afstemninger kan den enkelte medlemsorganisation dog kun være repræsenteret ved 3 stemmeberettigede.

Stk. 5. Dagsorden for det årlige medlemsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af Koordinationsgruppens beretning

 3. Godkendelse af årsregnskab

 4. Vedtagelse af arbejdsprogram

 5. Vedtagelse af næste års budget, herunder evt. fastsættelse af kontingent

 6. Indkomne forslag

 7. Valg af koordinator

 8. Valg af øvrige medlemmer (4-6 personer) af Koordinationsgruppen

 9. Valg af suppleanter

 10. Valg af to revisorer

 11. Evt.

Stk. 6. Årsmødet godkender årsregnskab og vedtager budget på grundlag af indstilling fra Koordinationsgruppen.

Stk. 7. De to revisorer, der vælges på årsmødet, skal komme fra organisationer, der er repræsenteret i Koordinationsgruppen.

Stk. 8. Årsmødet kan vedtage et kontingent for de tilsluttede foreninger.

Stk. 9. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5 Koordinationsgruppen

Stk. 1. Koordinationsgruppen er forbindelsesled mellem nationale og internationale aktiviteter. Koordinatoren er national koordinator og medlem af den internationale forberedelseskomite for det årlige NGO Forum.

Stk. 2. Koordinationsgruppen er juridisk ansvarlig for anvendelsen af netværkets økonomiske midler, herunder private eller offentlige bevillinger. Koordinationsgruppen kan søge netværkets aktiviteter dækket ved støtte fra private, offentlige eller internationale organisationer.

Stk. 3. Koordinationsgruppen udpeger af sin midte en regnskabsfører, som i forening med koordinatoren tegner Østersø NGO Netværk, Danmark, økonomisk.

Stk. 4. Årsmødet og Koordinationsgruppen kan til enhver tid nedsætte ad hoc-udvalg til varetagelse af arbejdsopgaver i forbindelse med netværkets formål.

§ 6 Ikrafttrædelse og vedtægtsændring

Stk. 1. Nærværende vedtægter er vedtaget på årsmødet den 21. februar 2011 og træder umiddelbart i kraft.

Stk. 2. Vedtægterne kan ændres ved vedtagelse med 2/3 flertal af de fremmødte på et årsmøde. Andre beslutninger vedtages med simpelt flertal.

Stk. 3. Beslutning om Østersø NGO Netværk, Danmarks ophør kan kun træffes efter vedtagelse på to på hinanden følgende årsmøder, der afholdes med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum. Ved indkaldelse til årsmøderne skal forslaget om ophør være et selvstændigt punkt på dagsordenen. Ved første møde kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer, ved det andet møde kræves almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af Østersø NGO Netværk, Danmarks ophør træffer årsmødet bestemmelse om anvendelse af Østersø NGO Netværk, Danmarks eventuelle formue til andet civilsamfundsarbejde efter indstilling fra Koordinationsgruppen.

 

--00--